Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Y Gwobrau 2020

Mae'r Gwobrau yn cydnabod, yn dathlu ac yn rhannu gwaith rhagorol gan sefydliadau, grwpiau neu dimau ym maes gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Beth yw’r Gwobrau?

Yn 2020, bydd y Gwobrau'n cael eu dyfarnu i dimau, grwpiau neu sefydliadau sy'n:

  • cael effaith gadarnhaol ar bobl sy'n derbyn gofal a chymorth
  • cefnogi datblygiad staff
  • helpu i wella gwasanaethau
  • diwallu anghenion pobl o ran cydraddoldeb, amrywiaeth ac iaith.

Mae ennill Gwobr yn arddangos eich llwyddiannau ac yn gyfle i rannu eich ymarfer gorau a'r hyn rydych wedi'i ddysgu gydag eraill.

Mae eich gwaith yn helpu pobl sy'n derbyn gofal a chymorth i gyflawni'r pethau sydd bwysicaf iddyn nhw hefyd yn cyflwyno delwedd gadarnhaol o ofal cymdeithasol, a'r blynyddoedd cynnar a gofal plant i'r cyhoedd.

Seremoni wobrwyo’r Gwobrau 2020

Bydd seremoni wobrwyo’r Gwobrau 2020 yn cael ei chynnal yn rhithwir rhwng hanner dydd ac 1pm dydd Mawrth, 10 Tachwedd 2020.

Bydd y rhaglen rithwir awr, a fydd yn cael ei chyflwyno gan Garry Owen, cyflwynydd radio a theledu’r BBC, a Sue Evans, ein Prif Weithredwr, yn cael ei darlledu’n fyw ar y rhyngrwyd. Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon gyda rhagor o wybodaeth a dolen i’r darllediad yn nes at yr amser.

Categorïau a’r rhai sydd wedi cyrraedd rownd derfynol y Gwobrau

Mae 14 prosiect a phum gweithiwr gofal wedi’u dewis gan ein panel o feirniaid i gyrraedd rownd derfynol y Gwobrau 2020 – dyma gyfle i chi weld pwy ydyn nhw a beth maen nhw’n ei wneud.

Adeiladu dyfodol disglair gyda phlant a theuluoedd

Dathlu prosiectau sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd i’w helpu i gyflawni’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw.

Cyngor Bwrdeistref Sirol ConwyAr gyfer ei brosiect ‘Model Cymorth i Deuluoedd’, gyda phum tîm yn y gymuned yn cynnig cymorth i deuluoedd. Hefyd, mae’r prosiect wedi datblygu adnodd dwyieithog i’w ddefnyddio gyda theuluoedd i ddatblygu dealltwriaeth o’r hyn sy’n bwysig iddynt, eu hanghenion a’u blaenoriaethau, cynllun gweithredu a llwybr at gymorth pellach.

Gwasanaeth Rhianta Teuluoedd yn Gyntaf y Fro, Bro MorgannwgAr gyfer ei brosiect yn cynorthwyo teuluoedd i adeiladu ar eu cryfderau a gwneud newidiadau cadarnhaol, gan helpu rhieni i deimlo’n fwy hyderus i reoli ymddygiad, arferion a ffiniau. Mae’n canolbwyntio ar hybu llesiant emosiynol a chefnogi perthnasoedd teuluol cadarnhaol, ac mae’n elwa o gefnogaeth arbenigol gan fydwragedd.

Gwasanaeth Mentor Rhieni Navigate @ Scope – Ar gyfer ei brosiect yn cynnig cymorth pwrpasol i rieni sydd â phlentyn ar lwybr tuag at gael diagnosis o anabledd neu nam, neu sydd wedi cael diagnosis o fewn y 12 mis diwethaf. Mae’n darparu cymorth emosiynol ac ymarferol teilwredig i rieni a gofalwyr, sy’n eu helpu i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i’w plentyn.

Datblygu ac ysbrydoli gweithlu yfory

Dathlu prosiectau sy’n defnyddio dulliau effeithiol, creadigol ac arloesol o ddatblygu’r gweithlu er mwyn bodloni galw a disgwyliadau’r presennol a’r dyfodol. Gall y dulliau ymwneud â dysgu, datblygiad a/neu gymwysterau.

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam – Ar gyfer ei brosiect ‘Outside In’, sef grŵp ffocws sy’n defnyddio ffyrdd arloesol i addysgu gweithwyr cymdeithasol y dyfodol. Mae ‘Outside In’ yn gwneud yn siŵr bod myfyrwyr gwaith cymdeithasol yn dysgu o brofiad ac arbenigedd unigolion sydd wedi derbyn gwasanaethau gofal cymdeithasol, gwaith cymdeithasol ac iechyd.

Mudiad Meithrin – Ar gyfer ei adran hyfforddi a datblygu, sef ‘Academi’, sy’n cynnig cyfleoedd i staff a gwirfoddolwyr gofal plant, cyfrwng Cymraeg, ddatblygu amrywiaeth o sgiliau a phrofiadau drwy ei raglen hyfforddi genedlaethol. Yn 2018-19, aeth mwy na 2,100 o bobl i 142 o gyrsiau Academi.

Tîm Partneriaeth Rhanbarthol Gwent – Ar gyfer ei brosiect ‘Consortiwm Coleg Gyrfa Gwent’, sy’n cynnig ymagwedd ymarferol at heriau recriwtio trwy gynnig dull cyfannol o ategu datblygu, cymhwyso a recriwtio gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngwent.

Gwella gofal a chymorth yn y cartref gyda’n gilydd

Dathlu budd gweithio gyda’n gilydd i gefnogi llesiant pobl sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain.

Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y FflintAr gyfer eu prosiect yn darparu gweithgareddau ystyrlon yn ystod y dydd i fwy na 250 o bobl ag anableddau dysgu. Mae’r prosiect yn helpu pobl i ddysgu sgiliau newydd, datblygu annibyniaeth a llunio cysylltiadau cymdeithasol a gwneud ffrindiau. Hefyd, mae’n gweithio gyda rhaglen byw â chymorth i helpu’r bobl y mae’n eu cynorthwyo, eu rhieni a’u gofalwyr, i fanteisio ar wasanaethau seibiant.

NEWCIS, gogledd-ddwyrain CymruAr gyfer ei brosiect ‘Pontio’r Bwlch’, sy’n caniatáu i ofalwyr di-dâl fanteisio ar seibiannau hyblyg a dibynadwy. Mae’n caniatáu i ofalwyr gymryd seibiant fel y bo’n addas i’w hanghenion a gall gynorthwyo yn achos angen brys am seibiant.

Ffyrdd arloesol ac ysbrydoledig o weithio

Dathlu prosiectau sy’n rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o weithio i gefnogi’r bobl sy’n defnyddio gofal cymdeithasol neu wasanaethau’r blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Cyngor Dinas CasnewyddAr gyfer ei fenter, ‘Project Perthyn’, sydd wedi ymrwymo i agor tri chartref newydd i blant yn ardal yr awdurdod lleol. Nod y prosiect yw dod â phlant yn ôl i Gasnewydd – i’w cartref, eu hysgol a’u teulu – ac mae’n helpu plant i aros yng Nghasnewydd trwy gynnig math gwahanol o brofiad gofal.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Ar gyfer ei brosiect ‘Meddwl am y Baban’, dull arloesol a chreadigol o gynnig ymyrraeth gynnar effeithiol i deuluoedd mewn ymdrech i wella canlyniadau yn y tymor byr, canolig a hir. Mae’r prosiect yn rhoi cymorth cyn ac ar ôl geni i deuluoedd, gyda’r nod o ostwng nifer y plant sy’n derbyn gofal.

Cyngor Sir Gâr – Ar gyfer ei brosiect ‘We Can Run’, sy’n amcanu at wella iechyd a llesiant pobl sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl a hyrwyddo effeithiau cadarnhaol posibl bod yn egnïol ar eu hiechyd meddwl. Mae’r prosiect yn cynnig clwb rhedeg a chyngor ar ffordd o fyw, diet a maeth, ynghyd â gwasanaethau eraill, fel ffisiotherapi a phlatfform cyfathrebu i’w ddefnyddwyr.

Gwrando i a gweithio gyda phobl sy’n byw gyda dementia

Dathlu prosiectau sy’n rhoi pobl sy’n byw gyda dementia wrth galon eu gwaith fel y gall y rhai sy’n byw gyda dementia cyflawni’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw.

Cyngor GwyneddAr gyfer ei brosiect ‘Dementia Go’, sef gwasanaeth dwyieithog sy’n amcanu at roi cyfle i bobl â dementia, eu teuluoedd a’u gofalwyr, fod yn egnïol, cael hwyl a bod yn rhan o gymuned. Mae’r dosbarthiadau’n cynnwys ymarferion i wella cryfder, cydbwysedd a chydsymud, i helpu gyda gweithgareddau bob dydd. Mae chwaraeon, fel tenis bwrdd, yn boblogaidd, felly hefyd cerddoriaeth, canu a dawnsio.

Canolfan Rainbow Centre, ger Wrecsam – Ar gyfer ei brosiect canolfan ddydd, sef hyb cymunedol pwrpasol sy’n cynnig amrywiaeth o ymyriadau, fel grwpiau ymarfer corff a diddordebau cymdeithasol, allgymorth cymunedol a chyfeillio, ynghyd â chludiant cymunedol a chyfleoedd gwirfoddoli. Nod y prosiect yw hybu heneiddio cadarnhaol a rhoi grym i bobl hŷn fod mor annibynnol â phosibl ac ailgysylltu â’r gymuned leol.

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans CymruAr gyfer ei phrosiect yn canolbwyntio ar y ffordd y mae’n ymateb i bobl â dementia. Mae’r prosiect yn datblygu Fframwaith Dysgu a Datblygu i’w staff a’i wirfoddolwyr, atgyfeiriadau mwy effeithiol, amgylcheddau ystyriol o ddementia a phartneriaethau gwell gyda gwasanaethau allweddol. Mae gan bobl sy’n bwy gyda dementia, a’u gofalwyr, llais cryf yng ngwaith y prosiect ac mewn cynlluniau at y dyfodol.

Gwobr Gofalwn Cymru

Mae gwobr Gofalwn Cymru yn wobr newydd ar gyfer Gwobrau 2020. Mae’n dathlu gweithwyr gofal unigol yng Nghymru sy’n cael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl. Mae’r pump sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn gweithio mewn swyddi gwahanol ym maes gofal cymdeithasol. Maent yn helpu’r oedolion, y plant a’r teuluoedd y maent yn gweithio gyda nhw i gyflawni’r hyn sy’n wirioneddol bwysig iddyn nhw bob diwrnod.

Gofynon ni am eich help i benderfynu pwy ddylai ennill y wobr Gofalwn Cymru gyntaf a chymerodd mwy na 2,000 ohonoch ran yn y bleidlais gyhoeddus i ddewis yr enillydd. Cyhoeddir yr enillydd yn y seremoni rithwir ar 10 Tachwedd 2020.

Darllenwch am yr enwebeion a gwyliwch eu straeon fideo ysbrydoledig.

Andrew Mack, gweithiwr cymorth gofal i Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru yn Rhondda Cynon Taf

Enwebwyd Andrew gan Emma Baker, pennaeth seibiant a seibiannau byr yr elusen. Dyma grynodeb o’r hyn a oedd gan Emma i’w ddweud am Andrew:

'Fel plentyn, roedd Andrew yn ofalwr ifanc i’w frawd maeth. Dysgodd Andrew iaith arwyddion a helpodd gyda chymorth traceostomi a bwydo PEG er mwyn cefnogi annibyniaeth, dewis ac ansawdd bywyd ei frawd.

Mae Andrew yn weithiwr cymorth ymroddedig, greddfol sy’n cyfoethogi ac yn gwella bywydau pob plentyn a theulu y mae’n eu cefnogi. Mae Andrew yn addasu ei ymagwedd at bob plentyn, gan feithrin perthnasoedd cryf gyda theuluoedd trwy barhad, greddf a chyfathrebu. Mae Andrew yn defnyddio offer cyfathrebu i ddeall eu meddyliau, dymuniadau, teimladau a dewisiadau. Mae hefyd yn gwerthfawrogi diddordebau, hoffterau a hoff archarwyr pob plentyn, ac mae hyd yn oed yn gwisgo fel ‘Avenger’ ar gyfer digwyddiad arbennig!

Mae Andrew yn ymgorffori’r Côd Ymarfer, yn hyfforddi ei gydweithwyr i gyflawni cymorth eithriadol ar gyfer plant a’u gofalwyr. Mae Andrew yn llysgennad dros gynllun cydweithredol rhwng yr awdurdod lleol ac Youth Cymru, lle mae plant yn ymgymryd â gwobrau efydd, arian ac aur am reoli eu gweithgareddau a’u diddordebau, hamdden ac addysg yn eu bywyd bob dydd. Mae Andrew yn unigolyn, yn gydweithiwr ac yn weithiwr cymorth eithriadol sy’n haeddu’r gydnabyddiaeth uchaf am ei ymroddiad, ei ymrwymiad a’i fedr.'

Jackie Moon, cynorthwyydd domestig yng Nghartref Porthceri i Bobl Hŷn yn y Barri

Enwebwyd Jackie gan reolwr gweithrediadau’r cartref, Marijke Jenkins. Dyma grynodeb o’r hyn a ddywedodd Marijke am Jackie:

'I gydnabod ei brwdfrydedd, penodwyd Jackie yn Hyrwyddwr Dementia. Cysylltodd ag ysgol gynradd leol i drefnu bod grŵp o blant ysgol blwyddyn chwech yn ymweld â Chartref bob pythefnos i dreulio amser gyda’r preswylwyr. Mae’r effaith ar lesiant y preswylwyr wedi bod yn rhyfeddol. Mae’r prosiect hwn wedi ysgogi ac ennyn diddordeb y preswylwyr, yn ogystal â chynyddu hyder y bobl ifanc.

Mae prosiect pontio’r cenedlaethau Jackie yn dod â phobl ifanc a phobl oedrannus at ei gilydd, ac yn chwalu stereoteipiau niweidiol ac yn hybu mwy o ymdeimlad o gyd-barch a dealltwriaeth. Mae’r ddealltwriaeth gynyddol hon wedi ysgogi’r bobl ifanc i fod yn ‘Gyfeillion Dementia’, sy’n helpu i sefydlu cymuned leol sy’n deall dementia.

Mae Jackie wedi ysbrydoli pobl eraill, ac mae hi’n helpu i gyflwyno’r rhaglen hon ledled Bro Morgannwg. Mae nifer o ysgolion cynradd a chartrefi preswyl eraill wedi mabwysiadu’r rhaglen erbyn hyn, ac felly yn hytrach na bod yn fenter unigryw bydd yn waddol parhaol a fydd yn cyfrannu at lesiant pobl am flynyddoedd lawer i ddod.'

Jayne Jenkins, gweithiwr gofal cartref i Dîm Bridgestart (CRT) ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Enwebwyd Jayne gan Paul Jones ar gyfer ei gwaith yn gofalu am ei dad a dderbyniodd gofal lliniarol ar gyfer canser angheuol. Dyma grynodeb o’r hyn a oedd gan Paul i’w ddweud am Jayne:

'Roedd Jayne yn gofalu am fy nhad gartref ar ôl iddo gael ei ryddhau o’r ysbyty. Chwaraeodd Jayne ran ganolog yn ei lesiant, ei ymwybyddiaeth ofalgar a’i feddwl cadarnhaol. Anogodd ef i wenu, siarad a bod mor annibynnol ag y gallai yn ystod ei hymweliadau, ac roedd yn ymweld sawl gwaith y dydd yn aml.

Mae gan Jayne natur ofalgar, naturiol, ac roedd yn gwneud i ’nhad deimlo’n esmwyth. Cymerodd ddiddordeb naturiol yn Dad a’r teulu o’r diwrnod cyntaf un, a gwnaeth ef yn hapus ac esmwyth iawn. Roedd bob amser yn edrych ymlaen at weld Jayne yn ymweld, ac roeddem yn gwybod bod ei hymweliadau yn llonni ei ddydd. Heb Jayne, byddai cyflwr Dad wedi bod yn waeth o lawer yn ystod y cyfnod wedi iddo gael ei ryddhau o’r ysbyty.

Yn ogystal â bod yn weithiwr proffesiynol o’r radd flaenaf, mae Jayne yn seren go iawn, ac yn dipyn o arwres o’n safbwynt ni. Nid yn unig y bu’n helpu Dad gyda’i arferion dyddiol, ond bu hefyd yn gwrando ar Mam a minnau pan oedd angen cefnogaeth emosiynol arnom ni. Dylai Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fod yn falch iawn o gael rhywun mor ymroddgar, cyfeillgar a brwdfrydig ynglŷn â’i rôl â Jayne yn gweithio gyda nhw.'

Kate Mellor, gweithiwr cymorth preswyl / gweithiwr allweddol yn QEWC yn Sir y Fflint.

Enwebwyd Kate gan ei harweinydd tîm Curtis Baines. Dyma grynodeb o’r hyn a ddywedodd Curtis am Kate:

'Mae Kate yn haeddu cydnabyddiaeth am y gwaith mae hi’n ei wneud ym mhob shifft gyda’i phlentyn allweddol. O’r diwrnod cyntaf, mae Kate wedi bod yn ffigwr allweddol a chyson iddi, a’i model rôl/gwarcheidwad pwysicaf.

Daw plentyn allweddol Kate o Lithwania, ond mae hi wedi bod yn byw yn y DU ers pan oedd yn 11 oed, ac mewn byr amser aeth i mewn i ofal. Yn sawl lleoliad yn methu, daeth i aros gyda ni. Yn ystod y tair blynedd diwethaf, mae Kate wedi meithrin hyder y plentyn ofnus yma, ac wedi’i gweddnewid yn berson ifanc cryf, annibynnol a hyderus.

Mae Kate wedi’i hannog i ymuno â chlwb sglefrio, ac yn aml iawn bydd Kate yn treulio’i hamser hamdden yn mynd i ddigwyddiadau i’w chefnogi. Mae Kate yn mynd â’i phlentyn allweddol i siopa unwaith yr wythnos yn siop Lithwanaidd i hybu ei threftadaeth a bwyta’r bwydydd mae hi’n eu mwynhau. Bob Noswyl Nadolig mae hi’n paratoi pryd Lithwanaidd, yn pobi danteithion ac yn addurno’r bwrdd fel y byddai’r plentyn allweddol wedi’i brofi yn ei wlad enedigol. Mae perthynas Kate gyda’i phlentyn yn wirioneddol arbennig, ac fel ei rheolwr, allwn i ddim bod yn fwy balch o weld gwaith mor ardderchog ac anhunanol.'

Sandra Stafford, gofalwr maeth i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Enwebwyd gan weithwyr cymdeithasol Danielle Dally a Sarah Vater. Dyma grynodeb o’r hyn a ddywedodd Danielle a Sarah am Sandra:

'Mae Sandra a’i gŵr Mark yn ofalwyr maeth eithriadol sy’n dangos ymrwymiad, brwdfrydedd a gofal o safon uchel yn gyson i bob plentyn maen nhw wedi gofalu amdanynt ers 2001.

Cafodd plentyn ei roi yn eu gofal ar ôl cael ei rhyddhau o’r ysbyty. Croesawodd Sandra a Mark y plentyn i’w cartref ac o’r cychwyn cyntaf rhoddwyd cariad, sefydlogrwydd a thosturi iddi, a fyddai’n ei galluogi i wneud cynnydd sylweddol wrth adfer. Hyd heddiw, mae’r plentyn yn parhau i synnu pawb wrth iddi wneud cynnydd rhyfeddol.

Mae Sandra, fel y prif ofalwr, yn wynebu heriau bob dydd wrth iddi wneud yn siŵr ei bod hi’n diwallu anghenion corfforol ac emosiynol y plentyn, mynd i apwyntiadau meddygol a chyfarfodydd, yn ogystal â chefnogi a hybu cyswllt â’i theulu biolegol. Mae Sandra’n gwneud i’r holl beth ymddangos mor hawdd, er gwaethaf y diffyg cwsg.

Mae Sandra a Mark yn darparu mwy na chartref diogel a chariadus i’r plentyn hwn, mae hi’n cael ei derbyn ac yn cael ail gyfle am fywyd ac i gyrraedd ei llawn botensial.'

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni.