Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Mae pryder na fydd gweithwyr cymdeithasol sydd yn eu blwyddyn gyntaf o ymarfer yn cael yr un mynediad at gyfleoedd dysgu a datblygu â'r rhai sydd eisioes wedi cymhwyso oherwydd cyfyngiadau Covid-19 ac oherwydd bod mwyafrif y gweithlu'n gweithio o gartref.


Darllenwch ymlaen os oes gennych chi unrhyw weithwyr cymdeithasol ym mlwyddyn gyntaf eu hymarfer yn eich tîm.

Cofiwch am y canlynol:

 • nid yw’r cohort hwn yr un fath â gweithwyr newydd gymhwyso blaenorol – efallai eu bod wedi colli rhai cyfleoedd dysgu a phrofiadau hanfodol yn ail hanner eu lleoliad terfynol
 • maen nhw angen cymorth anffurfiol ychwanegol gan y tîm, pethau a fyddai’n digwydd yn naturiol mewn swyddfa. Hefyd, maen nhw angen cyfle i ddod i adnabod eu cydweithwyr
 • efallai eu bod angen cyfnod sefydlu estynedig, gan gynnwys rhagor o gyfleoedd cysgodi a hwyrach nad ydyn nhw’n gyfarwydd â pholisïau, diwylliant, prosesau ac ati
 • maen nhw angen cyfleoedd i brofi pethau newydd mewn ffordd ddiogel, fel cadeirio cyfarfod
 • mae prosesau wedi newid oherwydd Covid, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfeirio gweithwyr cymdeithasol sydd newydd gymhwyso i dudalennau Iechyd Cyhoeddus Cymru - gwybodaeth diweddaraf ar Covid-19.

Pethau gallwch chi eu gwneud:

 • dylech sefydlu cyswllt dyddiol gyda’r gweithiwr cymdeithasol sydd newydd gymhwyso, er mwyn gofalu ei fod yn cael profiad gwaith, cyfleoedd cysgodi, cymorth cymheiriaid neu grŵp ffocws i hybu a hyrwyddo ei dysgu a’i ddatblygiad. Trefnwch gymorth cyfeillio iddo/iddi.
 • gofalu eich bod chi neu’ch uwch ymarferydd/rheolwr arall yn siarad â’r gweithiwr bob wythnos
 • os nad oes mentor yn eich awdurdod lleol, ystyriwch gynyddu goruchwyliaeth i unwaith bob pythefnos am yr ychydig fisoedd cyntaf. Gofalwch fod hyn yn cynnwys cyfnod i fyfyrio a defnyddio theorïau, neu efallai y gallai’ch uwch ymarferydd helpu i gwblhau’r oruchwyliaeth fyfyriol. Ystyriwch lesiant fel rhan o hyn
 • os oes mentor ar gael, gwnewch yn siŵr bod yna ddeialog agored er mwyn nodi unrhyw broblemau yn gynnar, a bod llesiant gweithiwr cymdeithasol yn cael digon o gefnogaeth ym mlwyddyn gyntaf ei ymarfer
 • annog sgyrsiau anffurfiol yn y tîm, lle bo modd
 • ystyried cynnal sgwrs “ymarfer” wythnosol rhwng y gweithiwr cymdeithasol newydd gymhwyso ac aelodau dethol o’r tîm. Defnyddiwch nhw fel cyfle i drafod problemau neu ganlyniadau da y mae gweithwyr mwy profiadol yn y tîm wedi’u hwynebu yn eu hachosion a rhannu sut wnaethon nhw/y tîm eu rheoli a’r broses a’r penderfyniadau a arweiniodd at hynny
 • mae cynnwys gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso mewn cyfarfodydd tîm yn hanfodol, yn enwedig o gofio y bydd llai o sgyrsiau ‘coridor’ a ‘chegin’.

Pethau i’w hyrwyddo fel sefydliad:

 1. gwybodaeth ac adnoddau i’ch tywys trwy Covid-19 (gan gynnwys llesiant)
 2. cymorth gan gyflogwyr – Care First/Rhaglen cymorth i weithwyr
 3. hyfforddiant a chymorth TG (Zoom, Teams a Skype) gan nad yw’r sgiliau hyn gan bawb
 4. adnoddau ymarfer seiliedig ar ganlyniadau.

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.