Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Y cerdyn gweithiwr gofal cymdeithasol

Cynhyrchwyd y cerdyn gweithiwr gofal cymdeithasol i gydnabod rôl allweddol gweithwyr gofal cymdeithasol wrth gefnogi unigolion ym mhob cymuned yng Nghymru.

Beth yw’r cerdyn gweithiwr gofal cymdeithasol?

Cerdyn yw hwn sy'n adnabod gweithiwr gofal cymdeithasol yng Nghymru ac sy’n cadarnhau ei fod yn weithiwr allweddol yn y frwydr yn erbyn y pandemig presennol. Nid yw'n gerdyn cofrestru.

Pam cynhyrchu’r cerdyn ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol?

Mae gweithwyr gofal cymdeithasol yn gwynebu heriau ymarferol tebyg i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG a swyddi gweithwyr allweddol eraill. Maent yn aml yn gweithio oriau hir a sifftiau, sy'n rhoi ychydig o amser iddynt wneud eu siopa. Yn aml mae'n rhaid i lawer ohonyn nhw, yn enwedig y rhai sy'n darparu gofal gartref i bobl fregus, fynd i siopa am yr unigolion maen nhw'n eu cefnogi, tra bod staff mewn cartrefi gofal oedolion yn gorfod mynd allan i siopa am eu gweithle, os nad ydyn nhw'n gallu sicrhau danfoniadau.

Mae gweithwyr gofal cymdeithasol yn chwarae rhan hanfodol wrth ofalu am oedolion a phlant ym mhob cymuned yng Nghymru yn ystod yr argyfwng digynsail hwn. Maent yn cefnogi pobl i gadw'n ddiogel ac yn iach, sy'n hanfodol wrth helpu i leddfu pwysau ar gydweithwyr yn y gwasanaeth iechyd sy'n trin pobl â symptomau acíwt COVID-19 yn ein hysbytai.

Gobeithiwn y bydd y cerdyn yn rhoi buddion defnyddiol i weithwyr gofal cymdeithasol i helpu i wneud pethau ychydig yn haws ar adeg pan mae cymaint yn cael ei ddisgwyl ganddyn nhw.

Pa fath o gerdyn ydy e?

Mae dwy ffurf ar y cerdyn – mae fersiwn digidol, a cherdyn corfforol wedi'i wneud o blastig.

Bydd gweithwyr gofal cymdeithasol yn gallu defnyddio'r naill fersiwn neu'r llall o'r cerdyn tan 31 Mawrth 2021.

Pa fuddion gallaf eu cael nawr gyda'r cerdyn?

Mae'r buddion canlynol ar gael i ddeiliaid y cardiau:

Iceland - Mae gan weithwyr allweddol flaenoriaeth i siopa yn siopau Iceland yn yr awr olaf o fasnachu o ddydd Llun i ddydd Sul, fel arfer 5:00 i 6:00 pm (ond gwiriwch eich siop leol am yr union amseroedd).

The Food Warehouse - mae siopau ar agor i weithwyr allweddol rhwng 7:00 ac 8:00 am, o ddydd Llun i ddydd Sul.

Morrisons - byddwch yn gallu mynd i'r siop heb giwio (trwy ddangos eich cerdyn) a siopa yn ystod yr oriau gweithwyr allweddol dynodedig rhwng 7:00 ac 8:00 am, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Tesco - byddwch chi'n gallu mynd i flaen unrhyw giw gyda'ch cerdyn.

Marks and Spencer - caniateir i chi siopa yn ystod awr gyntaf yr agoriad, fel arfer rhwng 8:00 am neu 9:00 am ar ddydd Mawrth a dydd Gwener (ond gwiriwch eich siop leol am yr union amseroedd)

Asda - gallwch siopa ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener rhwng 8:00 a 9:00 am, gydag awr bori ar ddydd Sul rhwng 9:00 a 10:00 am.

Waitrose - byddwch yn cael mynediad blaenoriaeth i siopau Waitrose heb orfod ciwio

Sainsbury’s - gallwch siopa am hanner awr cyn iddynt agor, am 7:30 am, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn

Ym mhob archfarchnad, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dangos eich cerdyn gweithiwr gofal cymdeithasol, ynghyd â math o lun adnabod, os oes angen.

Mae'r buddion canlynol hefyd ar gael i chi:

AO.com - rydych chi'n gymwys i gael dosbarthiad am ddim AO.com a chynnig slot amser. Rhowch eich archeb ar-lein ar ao.com neu drwy werthiannau i mewn, talwch yn llawn ac yna anfonwch e-bost gyda llun o'ch bathodyn gweithiwr gofal cymdeithasol, gyda'r rhif archeb yn y blwch pwnc, i HealthCareDiscount@ao.com. Rhwng tri a phum diwrnod ar ôl ei ddanfon, bydd AO.com yn ad-dalu'r taliadau slot amser a danfon cymwys ac yn anfon neges destun atoch i gadarnhau pan fydd wedi'i wneud.

Sleepio – cewch fynediad i’r rhaglen bersonol, gwella cwsg digidol hwn, sy’n seiliedig ar therapi ymddygiad gwybyddol. Mae Sleepio, sy'n cael ei ategu gan dystiolaeth glinigol, wedi'i gynllunio i fynd at wraidd cwsg gwael ystyfnig. I gael y rhaglen, mae angen i chi ddefnyddio'r ddolen sydd wedi'i hanfon i'r cerdyn digidol ar eich ffôn clyfar.

Daylight - cewch fynediad i’r ap hwn a fydd yn dysgu ffyrdd i chi reoli poeni a phryder yn eich bywyd. Trwy dechnegau therapi ymddygiad gwybyddol mae Daylight yn cynnig arweiniad-sain wedi'i deilwra i'ch meddyliau, ymddygiadau ac ymatebion problemus tuag at poeni a phryder. Mae'r rhaglen yn eich cyflwyno i ystod o dechnegau ac yn eich tywys trwy sesiynau ymarfer dyddiol. I gael yr ap, mae angen i chi ddefnyddio'r ddolen sydd wedi'i hanfon i'r cerdyn digidol ar eich ffôn clyfar.

Silver Cloud: mae’r adnodd hwn yn darparu rhaglenni arlein er mwyn eich helpu i fynd i’r afael â straen, cysgu’n well neu ymdopi a chadw meddwl iach yn ystod yr amserau heriol hyn.

Llinell cefnogi llesiant: Mae’r Samariaid wedi lansio llinell gymorth gyfrinachol, sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru, ar gyfer gweithwyr a gwirfoddolwyr y GIG a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae’r llinell gymorth llesiant ar gael saith diwrnod yr wythnos, ac mae wedi’i bwriadu i helpu holl weithwyr y GIG a gweithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru i brosesu pwysau emosiynol yr hyn maen nhw’n mynd trwyddo, a’u profiadau, waeth beth fo eu swydd. Bydd gwirfoddolwyr y Samariaid yn cynnig clust i wrando heb farnu a lle diogel i ysgafnhau’r baich, ac yn rhannu gwybodaeth am ffynonellau eraill o gymorth. Mae’r llinell ar gael rhwng 7.00am a 11.00pm bob dydd. Mae llinell Gymraeg ar gael hefyd rhwng 7.00pm a 11:00pm bob nos.

Sut y byddwch chi'n diweddaru'r rhestr o fudd-daliadau?

Gallwch chi ddarganfod am y buddion diweddaraf y gall y cerdyn eu cynnig i chi mewn dwy ffordd:

  • trwy sicrhau eich bod wedi dewis derbyn hysbysiadau i’r cerdyn digidol yn eich waled Apple neu Google. I wneud hyn, cliciwch ar y tri dot bach yn y dde uchaf y sgrin a bydd yn agor ffenestr sydd â gwybodaeth am y cerdyn. Trowch yr opsiynau ar gyfer hysbysiadau a diweddariadau awtomatig ymlaen a chewch eich rhybuddio bob tro yr ychwanegir buddion at y cerdyn
  • dychwelyd i'r rhan hon o'r wefan fel y gallwch weld pa fuddion sydd wedi'u hychwanegu.

A yw’r cerdyn yn cynnwys llun o’r gweithiwr gofal cymdeithasol?

Na, nid yw’n cynnwys llun. Byddem yn argymell bod unrhyw weithiwr sy’n ei ddefnyddio i gael buddion hefyd yn cyflwyno rhyw fath o gerdyn adnabod â llun, fel trwydded yrru neu drwydded o’u gweithle.

Pwy fydd yn eu cael?

Maent wedi eu dosbarthu i bob gweithiwr gofal cymdeithasol ar y rheng flaen yng Nghymru.

Beth os oes gen i broblem wrth lawrlwytho'r cerdyn digidol?

Os dilynwch y cyfarwyddiadau a roddir yn yr e-bost sydd wedi'i anfon, yna ni ddylech chi gael unrhyw broblemau wrth lawrlwytho'r cerdyn. Mae cyfarwyddiadau ar wahân ar gyfer ffonau clyfar Apple ac Android. Os oes gennych broblem gyda chael y dolenni i weithio, yna rhowch gynnig ar borwr gwe arall, fel Chrome.

Beth am y gweithwyr gofal cymdeithasol hynny nad ydynt ar y Gofrestr?

Rydy, wedi gofyn i'r holl reolwyr ar ein Cofrestr ddosbarthu'r un wybodaeth i aelodau o'u timau sydd angen y cerdyn ond sydd heb gofrestru gyda ni ar hyn o bryd.

Rydym hefyd wedi gofyn i gyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol, unigolion cyfrifol a phenaethiaid gwasanaethau i'n helpu i ddosbarthu'r cerdyn i weithwyr gofal cymdeithasol yn eu sefydliadau neu wasanaethau a gomisiynir o bosib nad ydynt wedi'u cofrestru gyda ni. Gallai'r rhain gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i:

  • weithwyr cymorth gwaith cymdeithasol
  • weithwyr cymorth cysylltu bywydau
  • ofalwyr maeth
  • gynorthwywyr personol.

Beth os oes gennyf gontract dim oriau?

Mae gweithwyr gofal cymdeithasol yn gallu cael y cerdyn, waeth beth fo'u patrwm gweithio neu horiau eu contract. Mae hyn yn golygu bod y rhai ar gontract dim oriau yn dal yn gymwys ar ei gyfer.

A yw gweithwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant yn cael cerdyn? Os felly, sut maen nhw'n cael un?

Mae gweithwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant yn gymwys i gael y cerdyn os ydyn nhw'n:

  • gweithio mewn lleoliad gofal plant neu waith chwarae sy’n gofrestredig gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) sy'n dal ar agor
  • fel arfer yn gweithio mewn lleoliad gofal plant neu waith chwarae cofrestredig AGC, ond yn bellach yn gweithio mewn canolbwynt awdurdod lleol, gan fod y lleoliad hwnnw ar gau ar hyn o bryd
  • gweithio fel gweithiwr cychwyn deg neu gydag unrhyw wasanaeth ymyrraeth gynnar arall i'r awdurdod lleol neu sefydliad elusennol / trydydd sector sy'n golygu bod rhaid iddynt deithio y tu allan i'w cartref.

*Nodwch os gwelwch yn dda bod hwn ddim yn cynnwys y rheiny sy’n cael eu hystyried fel gweithwyr ieuenctid.

Gan mai dim ond staff blynyddoedd cynnar a staff gofal plant sy'n dal i weithio all ddefnyddio'r cerdyn, os bydd eich lleoliad yn cau ar ôl i chi ei dderbyn, dylech roi'r gorau i ddefnyddio'r cerdyn nes bod eich lleoliad yn ailagor.

Os yw'ch lleoliad ar gau ar hyn o bryd, ond yna'n ailagor, gwnewch yn siŵr eich bod yn hysbysu AGC.

I wneud cais am gerdyn, anfonwch e-bost at: EYCC@socialcare.wales

Os oes gennych unrhyw ymholiadau sydd heb eu cyfeirio yn yr ateb hwn, yna anfonwch e-bost at: EYCC@socialcare.wales

A fydd gofalwyr di-dâl gyn cael cerdyn?

Gan fod y cerdyn hwn wedi'i anelu at weithwyr yn y gwasanaethau cymdeithasol, nid yw'n cynnwys gofalwyr di-dâl. Ond rydym yn barod i ddarparu cyngor a chymorth i ofalwyr di-dâl os na allant gael y budd-daliadau y maent hwy a'r bobl y maent yn gofalu amdanynt â hawl iddynt.

Beth os nad oes gan bobl ffôn clyfar?

Rydym yn credu y bydd gan y rhan fwyaf o weithwyr gofal cymdeithasol mynediad i ffôn clyfar, a gyflenwir gan eu cyflogwr neu eu dyfais eu hunain. Hyd yn oed os nad oes ganddynt ffôn clyfar, gallant ddefnyddio copi caled o'r cerdyn.

Beth am y risg y cânt eu camddefnyddio?

Mae fersiynau digidol a chopïau caled o'r cardiau wedi eu dosbarthu mewn ffordd reoledig a diogel. Mae gennym gofnod o enwau'r holl weithwyr gofal cymdeithasol sy'n lawrlwytho'r cerdyn ac mae gan y cerdyn corfforol stribed llofnod magnetig a dim ond unwaith gall y deiliad ei lofnodi. Dim ond y sawl sydd wedi llofnodi'r cerdyn fydd yn gallu ei ddefnyddio. Byddem yn argymell bod unrhyw weithiwr sy’n ei ddefnyddio i gael buddion hefyd yn cyflwyno rhyw fath o gerdyn adnabod â llun, fel trwydded yrru neu drwydded o’u gweithle. Bydd hyn yn caniatáu i sefydliadau wirio hunaniaeth yr unigolyn, os oes angen.

Mae pob gweithiwr gofal cymdeithasol yn gweithio yn unol â Chôd Ymarfer Proffesiynol, sy’n ei gwneud yn ofynnol iddynt weithredu’n onest ac i gynnal ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd.

Sut y byddwch yn sicrhau bod y cerdyn hwn yn cael ei gydnabod gan archfarchnadoedd, yr heddlu a sefydliadau eraill?

Ynghyd â Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill, rydym wedi bod yn gweithio gyda'r heddlu, manwerthwyr a darparwyr trafnidiaeth i'w hannog i gydnabod y cerdyn hwn.

Mae'r cerdyn yn cael ei hyrwyddo gennym ni ein hunain trwy nifer o sianeli cyfathrebu, Llywodraeth Cymru a llawer o'n partneriaid sy'n ymwneud â gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Beth os collir cerdyn?

Os collir y cerdyn corfforol, dylai gweithiwr ddefnyddio’i gerdyn digidol yn lle. Os oes angen amnewidiad ar gyfer y cerdyn corfforol, dylent gysylltu â ni drwy e-bostio iwqueries@socialcare.wales.

Beth os nad ydw i’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol rhagor?

Os nad ydych chi’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol rhagor, dylech ddileu'r cerdyn digidol o'ch ffôn clyfar a dinistrio'r cerdyn plastig trwy ei dorri â siswrn.

Ydych chi am wneud rhywbeth mwy hirdymor?

Rydym yn ymateb i’r pandemig COVID-19 presennol. Nod y cerdyn yw cefnogi gweithwyr gofal cymdeithasol yn ystod yr amser hwn. Fel bob amser, byddwn yn adolygu adborth ac yn ystyried hynny wrth ddatblygu unrhyw gynlluniau pellach ar gyfer y dyfodol.

Os nad yw gweithiwr gofal cymdeithasol wedi derbyn cerdyn eto, sut y gallant gael gafael ar un?

Yn y lle cyntaf, dylai’r gweithiwr gysylltu â’i reolwr a all wedyn ein hysbysu bod angen cerdyn ychwanegol.

Gwybodaeth bellach

Os nad yw’r wybodaeth a roddir uchod yn darparu’r ateb(ion) oeddech chi’n edrych amdanynt, e-bostiwch iwqueries@socialcare.wales.