Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Cofrestru yn ystod Covid-19

Atebion i gwestiynau a allai fod gennych chi ynglŷn â sut rydyn ni’n parhau i gofrestu gweithwyr yn ystod yr achos coronafeirws a sut y gallai hyn effeithio arnoch chi.

Gall pobl dal cofrestru gyda ni fel arfer?

Gallant.

Mae ein system gofrestru ar-lein, GCCarlein, ar gael ar gyfer ceisiadau ond efallai na fyddwn yn gallu eu prosesu mor gyflym ag arfer. Os yw ceisiadau'n anghyflawn, byddwn yn e-bostio neu'n ffonio ymgeiswyr i roi gwybod iddynt pa wybodaeth ychwanegol sydd ei hangen arnom.

Os ydych chi'n dychwelyd i ymarfer i ddarparu cefnogaeth yn ystod yr amseroedd hyn, cysylltwch â ni ar ymholiadau@gofalcymdeithasol.cymru, fel y gallwn eich cynorthwyo.

Beth os ydw i newydd ddechrau gweithio fel gweithiwr gofal ac angen cofrestru?

Gall gweithwyr gofal cymdeithasol, nad oes ganddynt un o'r cymwysterau a restrir ar gyfer eu rôl ar y Fframwaith Cymwysterau, wneud cais i gofrestru os ydynt yn cwblhau'r Fframwaith Sefydlu Cymru ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Neu os ydyn nhw'n cwblhau Gwobr Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru yn llwyddiannus cyn pen 12 mis ar ôl dechrau gweithio. Yna byddai'n rhaid iddynt gwblhau'r cymwysterau sydd eu hangen ar gyfer y rôl honno o fewn tair blynedd cyntaf eu cyfnod cofrestru.

Beth os ydw i'n weithiwr gofal cymdeithasol sydd wedi ymddeol ac eisiau dychwelyd i ymarfer i helpu i ddelio â'r argyfwng presennol?

Os ydych chi wedi ymddeol yn ddiweddar fel gweithiwr gofal cymdeithasol ac yn dal y gofynion ar gyfer eich rôl, yna byddwn yn rhoi eich cofrestriad ar trac-cyflym.

Beth os ydw i'n gyn-weithiwr cymdeithasol sydd eisiau dychwelyd i ymarfer i helpu yn yr argyfwng presennol?

Rydym wedi sefydlu cofrestr dros dro ar gyfer gweithwyr cymdeithasol oedd wedi'u gofrestru gyda ni o'r blaen ac sy'n dymuno dychwelyd i'r rheng flaen. Darganfyddwch fwy am gofrestru dros dro.

A yw’r Gofrestr yn dal yn agor ar gyfer cofrestriad i weithwyr cartrefi gofal i oedolion a gweithwyr cymorth canolfannau preswyl i deuluoedd?

Ydi, mae’r Gofrestr ar agor, a bwriedir iddo fod yn orfodol erbyn Hydref 2022.

Yn ddiweddar rydym hefyd wedi agor y Gofrestr i sawl grŵp rheolwr newydd.

Beth os na allaf gwblhau fy gofynion DPP (a elwid gynt yn PRTL)?

Byddwn yn cadw pawb ar y gofrestr sydd eisiau aros yn eu rôl a rhoi amser iddynt wneud i fynu am eu gofyniad DPP yn eu cyfnod cofrestru nesaf.

Beth os oes gen i gwestiynau am gofrestru?

E-bostiwch ymholiadau@gofalcymdeithasol.cymru a byddwn ni’n ceisio ymateb cyn gynted â phosib.

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.