Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Adnoddau i'ch helpu chi

Enghreifftiau o logiau cynnydd ac astudiaethau achos wedi'u cwblhau i ddangos sut y gellir defnyddio'r Fframwaith Sefydlu i gefnogi cofrestru rheolwyr gofal cymdeithasol nad oes ganddynt un o'r cymwysterau gofynnol.

​Gweithdai rheolwyr a chyflogwyr i gefnogi gweithredu'r Fframwaith Sefydlu ar gyfer Rheolwyr Gofal Cymdeithasol

Rydym wedi trefnu gweithdai misol i gefnogi gweithredu Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Rheolwyr Gofal Cymdeithasol.

Mae'r gweithdai hyn ar gyfer rheolwyr, cyflogwyr a'r rhai sy'n gyfrifol am gefnogi rheolwyr newydd yn y swydd.

Fe fydd y gweithdy yn esbonio pam fod y fframwaith sefydlu wedi’i ddatblygu, beth mae’n cynnwys, pwy ddylai ei gwblhau a pham.

Fe fydd cyfle i archwilio cynnwys y fframwaith sefydlu yn bellach mewn ystafelloedd rhyngweithiol llai gyda rheolwyr a chyflogwyr.

Sylwch y bydd gweithdai i gyd yn ymdrin â'r un pwnc, nid oes angen i chi fynychu mwy nag un.

Gallwch gofrestru ar gyfer y gweithdy nesaf gan ddefnyddio'r dolen isod:

Enghreifftiau o logiau cynnydd wedi'u cwblhau

Dylid defnyddio'r logiau cynnydd i nodi tystiolaeth y tynnwyd arni i gadarnhau cyflawni'r safon sefydlu e.e. cwblhau cymhwyster, goruchwyliaeth, cofnodion, arsylwi ymarfer neu dystiolaethau tyst. Dylech gwblhau’r golofn ‘sut yr wyf wedi cyrraedd y safon hon’ gyda chrynodeb byr o’r gweithgareddau yr ydych wedi’u cyflawni. Yna bydd angen i'r sawl sy'n llofnodi'r safon ychwanegu ei sylwadau a dylech ddyddio ac arwyddo.

Dylai eich rheolwr/unigolyn penodedig gwblhau'r nodiadau cryno gyda rhestr o'r dystiolaeth a ddefnyddiwyd. mae'r enghreifftiau hyn o logiau cynnydd wedi'u cwblhau yn dangos i chi sut y gellir cwblhau'r rhain.

Astudiaeth achos 1

Mae Siân eisiau cofrestru fel Rheolwr Gofal Preswyl Plant:

Dyfarnwyd cymhwyster Siân ar 16 Mehefin 2020 - Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc - Rheoli Preswyl i Oedolion (Lloegr) Cwblhaodd 88 credyd.

Wedi rheoli gwasanaethau preswyl ar gyfer oedolion ifanc (18 – 25) ag anabledd dysgu/awtistiaeth – dim profiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc.

Mae'r cyflogwr yn cynnig gwasanaethau i blant a phobl ifanc hefyd, gwnaeth Siân gais am swydd a'i derbyn yn yr un sefydliad fel rheolwr gwasanaeth seibiannau byr preswyl i blant a phobl ifanc ag anabledd dysgu/awtistiaeth.

Byddem yn derbyn y Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc - Rheoli Preswyl i Oedolion (Lloegr) gyda gofyniad hyfforddi i Siân gwblhau'r fframwaith sefydlu gan gynnwys adran 8 : ‘Arwain a rheoli darpariaeth gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc anabl' erbyn adeg adnewyddu ei chofrestriad (tair blynedd).

Astudiaeth achos 2

Mae June eisiau cofrestru fel rheolwr cartref gofal i oedolion:

Mae June wedi gweithio i'r awdurdod lleol ers 17 mlynedd, 12 o'r rhain fel gweithiwr cymorth i deuluoedd a 5 fel rheolwr gwasanaethau cymorth i deuluoedd. Yn ddiweddar, fe'i penodwyd yn rheolwr peripatetig ar gyfer gwasanaethau cartref gofal yn yr awdurdod lleol. Nid oes ganddi unrhyw brofiad o weithio gyda phobl hŷn.

Mae gan June y cymwysterau canlynol; mae wedi cwblhau Fframwaith Sefydlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru Gyfan a llyfrau gwaith hefyd fel ffordd o ddiweddaru ei gwybodaeth ei hun.

 • NVQ Lefel 3 Gofalu am Blant a Phobl Ifanc - Gorffennaf 2006
 • NVQ Lefel 4 Iechyd a Gofal Cymdeithasol – Plant a Phobl Ifanc – Ebrill 2008
 • Diploma NVQ Lefel 5 mewn Rheoli – Awst 2015
 • Diploma Lefel 5 ILM mewn Egwyddorion Arwain a Rheoli – Awst 2015
 • Prentisiaeth Uwch Lefel 5 mewn Arwain a Rheoli – Tachwedd 2015.

Byddem yn derbyn cymwysterau cofrestru June gyda gofyniad hyfforddi i June gwblhau'r fframwaith sefydlu gan gynnwys adran 11 'Arwain a rheoli darpariaeth gwasanaethau ar gyfer lleoliadau cartref gofal' erbyn adeg adnewyddu ei chofrestriad (tair blynedd).

Astudiaeth achos 3

Mae Megan eisiau cofrestru fel Rheolwr Gofal Preswyl Plant:

Mae gan Megan y cymwysterau canlynol:

 • Diploma NVQ Lefel 5 mewn Rheoli ac Arwain (2018)
 • NVQ Lefel 4 Arwain a Rheoli Gwasanaethau Gofal (Unedau B6 a B7 sef yr unedau penodol sydd eu hangen i gofrestru fel rheolwr gofal preswyl plant, nid yw'r rhain wedi'u cwblhau) (2012)
 • NVQ Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol (oedolion) (2008).

Mae gan Megan yr hanes cyflogaeth canlynol – y cyfan yn gweithio gydag oedolion:

 • Hydref 2009 – Mehefin 2012 Cydgysylltydd gofal cartref
 • Mehefin 2012 – Hydref 2012 Rheolwr gwasanaeth gofal cartref
 • Tachwedd 2012 – Chwefror 2019 Rheolwr Cartref ar gyfer cartref preswyl i oedolion ag anableddau dysgu ac iechyd meddwl
 • O fis Chwefror 2019 – tan adeg derbyn y cais (Mawrth 2020) - Dirprwy reolwr cartref gofal i blant.

Byddem yn derbyn cymwysterau Megan gyda gofyniad hyfforddi iddi gwblhau'r fframwaith sefydlu gan gynnwys adran 7 'Arwain a rheoli darpariaeth gwasanaethau i blant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal' erbyn adeg adnewyddu ei chofrestriad (tair blynedd).

Astudiaeth achos 4

Mae Alun eisiau cofrestru fel Rheolwr Gofal Preswyl Plant:

Cwblhaodd Alun ddiploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheoli Plant a Phobl Ifanc) (Cymru a Gogledd Iwerddon) ym mis Hydref 2020 ond ni chwblhaodd yr uned 'Arwain a rheoli byw mewn grŵp i blant a phobl ifanc' y byddai ei angen iddo gyflawni'r llwybr Rheoli Preswyl Plant a Phobl Ifanc.

Roedd Alun yn gweithio fel dirprwy reolwr mewn cartref preswyl i blant a phobl ifanc wrth gwblhau'r cymhwyster.

Byddem yn derbyn cymhwyster Alun gyda gofyniad hyfforddi iddo gwblhau'r fframwaith sefydlu gan gynnwys adran 7 'Arwain a rheoli darpariaeth gwasanaethau i blant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal' erbyn adeg adnewyddu ei gofrestriad (tair blynedd).

Astudiaeth achos 5

Mae Abdul eisiau cofrestru fel Rheolwr Gofal Cartref (gwasanaethau oedolion).

Mae gan Abdul y diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc (rheoli oedolion) (Lloegr) – 80 credyd. Cwblhaodd hyn ym mis Ebrill 2020.

Roedd Abdul yn gweithio fel rheolwr cofrestredig a rheolwr gweithrediadau cynorthwyol mewn asiantaeth gofal cartref yn Lloegr wrth gwblhau'r cymhwyster.

Byddem yn derbyn cymhwyster Abdul gyda gofyniad hyfforddi iddo gwblhau'r fframwaith sefydlu erbyn adeg adnewyddu ei gofrestriad (tair blynedd). Byddai hyn yn sicrhau bod Abdul yn gyfarwydd â'r holl ddeddfwriaeth Gymreig berthnasol ac yn gallu cymhwyso hyn yn ei ymarfer (Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol (Cymru), Gweithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan, y Gymraeg ac ati).

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.