Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Codau Ymarfer a chanllawiau

Mae’r Côd yn rhestr o ddatganiadau sy’n disgrifio’r safonau ymddygiad ac ymarfer proffesiynol sy’n ofynnol ymhlith pobl a gyflogir yn y proffesiwn gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae'r canllawiau ymarfer yn cefnogi gweithwyr cofrestredig yn eu rôl.

Y Côd i weithwyr

Mae gweithwyr gofal cymdeithasol yn gyfrifol am sicrhau eu bod yn gweithio yn unol â'r safonau a nodir yn y Côd. Rhaid iddynt sicrhau nad yw eu hymddygiad a'u harfer yn disgyn yn is na'r safonau hyn, ac nad oes unrhyw weithredu na hepgor ar eu rhan yn niweidio lles unigolion.

Anogir gweithwyr i ddefnyddio'r Côd i archwilio eu hymddygiad a'u hymarfer eu hunain ac i chwilio am feysydd y gallant wella ynddynt.

Fel gweithiwr gofal cymdeithasol, mae rhaid:

 • Parchu safbwyntiau a dymuniadau, a hyrwyddo hawliau a buddiannau, unigolion a gofalwyr.
 • Ymdrechu i sefydlu a chynnal ymddiriedaeth a hyder unigolion a gofalwyr.
 • Hyrwyddo lles, llais a rheolaeth unigolion a gofalwyr gan eu cefnogi i’w cadw eu hunain yn ddiogel.
 • Parchu hawliau unigolion gan geisio sicrhau nad yw eu hymddygiad yn niweidio’u hunain na phobl eraill.
 • Gweithredu’n ddidwyll a chynnal ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd yn y proffesiwn gofal cymdeithasol.
 • Bod yn atebol am ansawdd eich gwaith a chymryd cyfrifoldeb dros gynnal a datblygu gwybodaeth a sgiliau.
 • Yn ogystal ag adrannau 1 - 6, os ydych yn gyfrifol am reoli neu arwain staff, mae’n rhaid i chi sicrhau bod y Côd yn rhan annatod o’u gwaith.
Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol
Lawrlwytho App ar gyfer iOS Android
Côd ymarfer hawdd ei ddarllen i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
Lawrlwytho App ar gyfer iOS Android

Y Côd i gyflogwyr

Disgwylir i gyflogwyr gweithwyr gofal cymdeithasol hyrwyddo'r defnydd o'r Côd ac ystyried hynny wrth wneud unrhyw benderfyniadau ynghylch ymddygiad ac arfer eu staff.

Mae'r Côd Ymarfer ar gyfer Cyflogwyr Gofal Cymdeithasol yn disgrifio'r safonau a ddisgwylir gan gyflogwyr i sicrhau gweithlu diogel, medrus a gefnogir yn briodol.

Gall Arolygiaeth Gofal Cymru weithredu os yw cyflogwyr yn methu â chydymffurfio â'r Côd.

App côd ymarfer ar gyfer cyflogwyr gofal cymdeithasol
Lawrlwytho App ar gyfer iOS Android

Codi pryder am weithiwr

Mae'r Côd yn helpu unigolion sy'n derbyn gofal ac aelodau o'r cyhoedd i ddeall sut y dylai gweithiwr gofal cymdeithasol ymddwyn a sut y dylai cyflogwyr eu helpu i wneud eu gwaith yn dda.

Os oes gennych bryder ynghylch safon y gofal sy'n cael ei ddarparu gallwch:

 • darllenwch y Côd i wirio'r safonau
 • codwch eich pryder(au) gyda chyflogwr y gweithiwr a gofynnwch iddynt eich helpu
 • os yw'r cyflogwr yn methu â delio â'ch pryder yn briodol, gallwch ofyn am gopi o'u gweithdrefn gwynion i fynd â'r mater ymhellach
 • os yw'r gweithiwr wedi'i gofrestru gyda ni ac nad yw siarad â'r cyflogwr wedi helpu, gallwch godi eich pryder gyda ni.

Os yw eich pryder yn ymwneud â safon y gofal a ddarperir gan gwmni neu sefydliad dylech gysylltu ag Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW).

Mae'r Côd ar gael ar ffurf BSL. Bydd y fideo yn eich helpu i ddeall beth i'w ddisgwyl gan weithiwr gofal.

Canllawiau ymarfer i weithwyr cofrestredig

Mae canllaw ymarfer ar gael i weithwyr cofrestredig, sy'n disgrifio'r hyn a ddisgwylir yn eu rôl.

Dylid defnyddio'r canllawiau ymarfer i gefnogi cwrdd â'r safonau yn y Côd.

Dylai gweithwyr cofrestredig a'u cyflogwyr sicrhau eu bod yn gyfarwydd â'r canllawiau sy'n berthnasol i'w maes gwaith. Gall methiant difrifol neu barhaus i ddilyn canllawiau ymarfer roi cofrestriad gweithiwr mewn perygl.

App canllawiau ymarfer gweithwyr gofal cartref
Lawrlwytho App ar gyfer iOS Android

Beth i'w ddisgwyl gan eich gweithiwr gofal cymdeithasol

Mae gweithwyr gofal cymdeithasol yn eich helpu i fyw eich bywyd yn y ffordd rydych chi ei eisiau. Dylai gweithwyr gofal cymdeithasol bob amser ystyried eich lles personol a'r hyn sy'n bwysig i chi. Byddant yn cael eu hyfforddi a'u goruchwylio fel y gallant ddarparu gofal a chefnogaeth o ansawdd uchel i chi i'ch helpu i fyw'r bywyd sy'n bwysig i chi.

Rydym wedi cyfieithu gwybodaeth am yr hyn i'w ddisgwyl gan eich gweithiwr gofal cymdeithasol yn daflenni mewn ieithoedd eraill.

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.