Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Cofrestru gweithiwr cartrefi gofal i oedolion

Gwybodaeth am gofrestru gweithwyr cartrefi gofal i oedolion, sy'n cynnwys sut i gofrestru, arweiniad i gyflogwyr a beth sy'n digwydd ar ôl i weithwyr gofrestru.

Pwy yw weithwyr cartrefi gofal i oedolion?

Mae gweithwyr cartrefi gofal i oedolion yn weithwyr a gyflogir gan wasanaeth cartref gofal sy’n darparu llety ynghyd â gofal nyrsio neu ofalmewn lleoliad yng Nghymru. Mae gwasanaethau cartrefi gofal wedi’u cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).

Efallai nad teitl y swydd fydd ‘gweithiwr cartref gofal i oedolion’, ond os bydd gweithiwr yn rhoi gofal a chymorth i oedolion mewn lleoliad gofal a llety, ac mae’r gweithle wedi’i gofrestru gydag AGC, bydd angen iddyn nhw gofrestru gyda ni.

Os yw nyrsys cymwys yn darparu gofal nyrsio yn unig yna ni fyddai angen iddynt gofrestru gyda ni, fodd bynnag, bydd angen iddynt gofrestru os ydynt yn darparu gofal a chymorth fel y disgrifir uchod. Hyd yn oed os yw nyrs wedi'i chofrestru gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) bydd angen iddynt gofrestru gyda ni o hyd os yw'n dod o fewn y diffiniad o weithiwr cartref gofal oedolion.

Pryd mae angen i weithwyr gofrestru?

Mae’r Gofrestr ar agor i weithwyr cartrefi gofal i oedolion gofrestru’n wirfoddol o 1 Ebrill 2020 ymlaen.

Sut i gofrestru

Mae tri ffordd o gofrestru cyn y bydd hi’n orfodol i weithwyr cartrefi gofal i oedolion gofrestru ym mis Hydref 2022.

1. Cofrestru gyda chymhwyster

I weithwyr sydd â chymhwyster ar Lefel 2 neu 3 mewn iechyd a gofal cymdeithasol (Diploma, QCF neu NVQ) neu gymhwyster gyfwerth.

Y camau nesaf:

2. Cofrestru yn dilyn cyfnod sefydlu

Gall gweithwyr sy’n newydd i ofal cymdeithasol gofrestru trwy gwblhau Fframwaith Sefydlu Cymru neu Ddyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru.

Y camau nesaf:

Bydd rheolwyr yn gallu helpu gyda pha opsiwn sydd fwyaf addas i weithiwr ei gwblhau.

Cwrs ar ffurf gweithlywr yw'r Fframwaith Sefydlu Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, sy’n ymdrin â'r egwyddorion, gwerthoedd, wybodaeth a'r sgiliau y mae angen ar weithwyr er mwyn cyflawni eu rôl yn gymwys. Dyma’r camau nesaf:

  • Mae pump adran i'r Fframwaith Sefydlu, gyda phob adran yn cynnwys logiau cynnydd a gweithlyfrau i gynorthwyo’r gweithiwr â’i ddysgu.
  • Bydd angen i’r gweithiwr gwblhau’r gweithlyfrau a gofyn i’w reolwr eu hasesu, bydd y rheolwr yn rhoi tystysgrif i'r gweithiwr wedi iddynt eu cwblhau.
  • Cyflwyno’r dystysgrif fel tystiolaeth i gefnogi eu cais i gofrestru.
  • Ar ôl cofrestru, bydd angen i'r gweithiwr gwblhau cymhwyster ymarfer gofynnol erbyn yr adeg y bydd angen adnewyddu cofrestriad ymhen tair blynedd.

Mae'r cwrs ac asesiad Dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru (oedolion)yn weithlyfr cwestiynau ac atebion ac yn asesiad aml-ddewis ar-lein, y mae’n rhaid i reolwyr enwebu gweithiwr i’w cwblhau. Bydd y gweithiwr yn cael e-bost, gyda chyfarwyddiadau ar sut i ymuno. Dyma fydd y camau nesaf:

  • Pan fydd y gweithiwr wedi cwblhau’r cwrs a’r asesiad yn llwyddiannus, rhaid cyflwyno’r dystysgrif fel tystiolaeth i gefnogi eu cais i gofrestru
  • Ar ôl cofrestru, bydd angen i’r weithwyr gwblhau’r cymhwyster ymarfer gofynnol erbyn yr adeg y bydd angen adnewyddu eu gofrestriad ymhen tair blynedd.

3. Cofrestru gyda phrofiad os nad oes gan weithiwr gymhwyster gofynnol

I weithwyr sydd wedi gweithio am dair o’r pum mlynedd diwethaf mewn rôl berthnasol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, ond sydd heb gymhwyster cydnabyddedig. Bydd rheolwyr yn asesu gweithwyr yn ôl y cymwyseddau gofynnol ac yn rhoi datganiad wedi’i lofnodi i gadarnhau eich cymhwysedd fel ymarferwr cyfreithlon, diogel ac effeithiol.

Y camau nesaf:

Beth yw'r ffi cofrestru?

Y ffi er mwyn cofrestru fel gweithiwr cartref gofal oedolion yw £30.

Rhagor o wybodaeth am ffioedd cofrestru.

Pa gyfrifoldebau sydd gan gyflogwyr?

Fel rhan o’r broses ymgeisio, gofynnir i gyflogwyr:

  • gadarnhau bod gweithiwr yn gymwys i gofrestru (os bydd gweithiwr yn cofrestru heb gymhwyster)
  • cymeradwyo ceisiadau
  • gwirio manylion adnabod y gweithiwr pan fydd yn gwneud cais, os bydd angen.

Gweler rhagor o wybodaeth am gyfrifoldebau cyflogwyr.

Beth sy’n digwydd ar ôl cofrestru?

Bydd angen i weithwyr dalu ffi flynyddol i gynnal eu cofrestriad a chyflwyno cais i adnewyddu eu cofrestriad bob tair blynedd. Gellir gwneud hyn trwy eu cyfrif GCCarlein.

Rhagor o wybodaeth am adnewyddu cofrestriad.

Beth sy'n digwydd os na fydd gweithwyr yn dilyn y Côd Ymarfer?

Byddwn yn edrych i mewn i ymarfer gweithiwr pan godir pryder. Byddwn yn ystyried os yw ffitrwydd i ymarfer y gweithiwr wedi cael ei amharu (a effeithir yn negyddol).

Os nad yw gweithiwr yn addas i ymarfer, gellir eu tynnu oddi ar y Gofrestr ac ni fyddant yn gallu ymarfer yng Nghymru.

Mwy o wybodaeth ar sut rydym yn delio a phryderon.

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.